اجاره-تانکر لیست اجاره تانکر در

_تبریز
: 09143119555
٫ ٫ اجازه تانکر مواد خیلی تمیزماهانه میلیون زیر چرخ بزرگزیر کالابرز ایرانی
_اصفهان پل وحید
: 09133708380
قبل از یک دستگاه تانکر آب بنز ده چرخ در محدوده شهر اصفهان اجاره داده می شود.در ضمن فقط با راننده
_کرمان
: 09162475868
اجاره داده میشود
_تهران، ستارخان
: 09334298125